Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem w imieniu swoich Klientów roszczeń związanych z szeroko rozumianą odpowiedzialnością odszkodowawczą, zarówno deliktową jak i kontraktową. W ramach tej działalności reprezentujemy Mocodawców w pertraktacjach, postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami, procesach o zapłatę przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wynikających między innymi z:

  • wypadków, w tym w szczególności komunikacyjnych,
  • śmierci w wypadku osoby bliskiej,
  • błędów medycznych,
  • przestępstw i innych czynów niedozwolonych,
  • umów ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia mienia,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • kar umownych.

Zakres dochodzonych roszczeń obejmuje między innymi: odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, kwoty na pokrycie kosztów leczenia lub pogrzebu.

Copyright © 2023 Damian Czwojdziński | CMS by Quick.Cms