Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Damiana Czwojdzińskiego świadczy pomoc prawną z zakresu:

  • prawa cywilnego (między innymi sprawy o zapłatę w tym: odszkodowań, zadośćuczynienia za krzywdę, rent itd., sprawy związane z zawarciem i wykonaniem umów, obrotem nieruchomościami),
  • prawa handlowego/gospodarczego (między innymi tworzenie, przekształcanie, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz likwidacja spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów, sporządzanie uchwał organów spółek, protokołów, umów i aktów założycielskich),
  • windykacji należności (między innymi wezwania do zapłaty, egzekucja sądowa i administracyjna),
  • prawa rodzinnego (między innymi sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego),
  • prawa pracy (między innymi sprawy o przywrócenie do pracy, zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zapłatę wynagrodzeń, diet i innych świadczeń pracowniczych),
  • prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego (między innymi sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja praw dłużników i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym),
  • prawa karnego (reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych),
  • prawa wykroczeń (obrona obwinionych, reprezentacja pokrzywdzonych),
  • prawa administracyjnego.

Pomoc prawna obejmuje w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację Klientów w postępowaniu przez sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym, a także sporządzanie; umów, pozwów i innych pism procesowych, odwołań od decyzji  administracyjnych, skarg i skarg kasacyjnych.

Copyright © 2023 Damian Czwojdziński | CMS by Quick.Cms